v

بازدید فرماندار و بخشدار مرکزی محترم شهرستان طبس ، جـنـاب آقــای رحــیــمــی و جـنـاب آقــای اکــبــر زاده از دو پروژه نیروگاه ذغالسـوز و معدن مزینوی نیروگاه طبس.

بازدید فرماندار و بخشدار مرکزی محترم شهرستان طبس ، جـنـاب آقــای رحــیــمــی و جـنـاب آقــای اکــبــر زاده از دو پروژه نیروگاه ذغالسـوز و معدن مزینوی نیروگاه طبس.