v

بازدید مشاور وزیر نفت از پروژه وزرا

روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱، مشاور وزیر نفت از پروژه وزرا بازدید نمودند.