v

مزایده عمومی شماره ۱/۹۸ دو قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در شهر شیراز

مزایده گزار : شرکت عمران آذرستان دی ماه ۱۳۹۸

متقاضیان می بایست کلیه اسناد و مدارک مزایده را طبق توضیحات مندرج، بصورت خوانا و بدون خط خوردگی تکمیل، امضا (یا اثر انگشت) و بهمراه سایر مدارک به شرح ذیل، درون پاکتها قرار داده و پس از لاک و مهر نمودن پاکتها به صورت جداگانه به دفتر مرکزی شرکت طبق مهلت مقرر تحویل نمایند. بدیهی است عدم رعایت موارد ذیل موجب حذف پیشنهاد متقاضی از روند مزایده گردیده و مسئولیت آن بر عهده متقاضی خواهد بود.
پاکت بزرگ شامل : (برگ پیشنهاد قیمت و تعهدنامه)- (برگ شرایط مزایده
پاکت کوچک شامل : (تصویر کارت ملی : پشت و رو ) – (تصویر شناسنامه ) – چک بانکی ۱ %سپرده
برای اشخاص حقیقی، در صورت وجود یک یا چند شریک، تصویر مدارک شناسایی همه شرکاء داخل پاکت کوچک الزامی است. برای اشخاص حقوقی، تصویر آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی، داخل پاکت کوچک الزامی است. عدم ارائه سپرده شرکت در مزایده و یا عدم برابری آن با ۱ %قیمت پایه، موجب عدم قبول پیشنهاد متقاضی و بازنشدن پاکت در مراسم بازگشایی میگردد. از قراردادن پاکت کوچک درون پاکت بزرگ اکیداً خوداری فرمایید. متقاضی/متقاضیان از زمان درج آگهی در روزنامه حداکثر تا ساعت ۱۳ روز سهشنبه مورخ ۸/۱۱/۹۸ در دفتر مرکزی شرکت مهلت خواهد داشت تا مدارک مذکور را به دفتر شرکت تحویل نماید.