انبار مرکزی شرکت عمران آذرستان

مساحت کل زمین : 33850 متر مربع
مساحت انبار های مسقف : 12540 متر مربع
مساحت کارگاه خم و برش : 940 متر مربع
صفحه نمونه 2
صفحه نمونه 3