پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: احداث سيستم زهكشی و توسعه انبار نفت
محل اجرا: زابل
تاریخ شروع: ۱۳۸۰/۱۱/۰۴
تاریخ پایان: ۱۳۸۳/۰۴/۱۴
کارفرما: شركت ملی پخش فرآورده های نفتی
مشاور: اداره مهندسی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
اجرای ایستگاه پمپ گاز و اجرای ۶۰۰۰ متر لوله زهکش