پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: انبار مواد شيميايی توگا
محل اجرا: کرج
تاریخ شروع: ۱۳۸۷/۰۲/۰۱
تاریخ پایان: ۱۳۸۹/۰۷/۲۹
کارفرما: گروه مپنا
مشاور: مهندسین مشاور صدر صنعت
زیر بنای ساخت: ۵۰۰۰ مترمربع