پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: احداث ترمينال ترانزيتی توانا قشم
محل اجرا: بندرعباس
تاریخ شروع: ۱۳۸۰/۰۲/۱۷
تاریخ پایان: ۱۳۸۲/۰۸/۱۰
کارفرما: شركت توانا قشم
مشاور: مهندسین مشاور هرم پی
محوطه سازی: ۶۰۰۰۰۰ مترمربع