پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: احداث سوله های چند منظوره
محل اجرا: تهران
تاریخ شروع: ۱۳۸۵/۰۶/۰۱
تاریخ پایان: ۱۳۸۸/۰۵/۲۴
کارفرما: شهرداری تهران
مشاورین: مهندسین مشاور پیوند بافت و مهندسین مشاور زیر ساخت گستر قائم
زیر بنای ساخت: ۶۰۰۰ مترمربع