پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: احداث سردرب غربي بندر شهید رجایی
محل اجرا: بندرعباس
تاریخ شروع: ۱۳۸۲/۰۹/۰۲
تاریخ پایان: ۱۳۸۹/۰۲
کارفرما: سازمان بنادر و كشتيرانی
مشاور: مهندسین مشاور فراطرح
زیر بنای ساخت: ۵۰۰۰ مترمربع
محوطه سازی: ۳۷۰۰۰ متر مربع