پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: ساختمان تعاوني مصرف شركت نفت ساری
محل اجرا: ساری
تاریخ شروع: ۱۳۷۶/۰۵/۱۱
تاریخ پایان: ۱۳۷۹/۱۲/۲۷
کارفرما: شركت خدمات و پشتيباني صنعت نفت