پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: احداث تأسيسات جانبي انبار گاز مايع سنگ بست
محل اجرا: مشهد
تاریخ شروع: ۱۳۷۹/۰۶/۰۵
تاریخ پایان: ۱۳۸۲/۰۲/۲۱
کارفرما: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي
زیر بنای ساخت: ۱۱۰۰۰ مترمربع
محوطه سازی: ۶۰ هکتار