پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: پايپ رك بين دو مجتمع پتروشیمی رازی و پتروشیمی بندر امام
محل اجرا: ماهشهر
تاریخ شروع: ۱۳۷۶/۰۵/۰۸
تاریخ پایان: ۱۳۸۰/۰۷/۱۰
کارفرما: پتروشیمی رازی