پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: اجرای اسکلت برج مسکونی تجاری و پارکینگ پردیس المپیک
محل اجرا: تهران
تاریخ شروع: ۱۳۹۱/۱۰/۰۹
تاریخ پایان: ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس
مشاور: مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن
زیر بنای ساخت: ۴۰۰۰۰ مترمربع