پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: احداث مجتمع تجاری اداری نگين شرق
محل اجرا: تهران
تاریخ شروع: ۱۳۸۷/۰۹/۱۰
تاریخ پایان: ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
کارفرما: شركت سرمايه گذاری شهر آتيه
مشاور: مهندسین مشاور آمود
زیر بنای ساخت: ۵۰۰۰۰ مترمربع