پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: احداث مجتمع مسکونی تجاری کوهک
محل اجرا: تهران
تاریخ شروع: ۱۳۹۴/۰۲/۰۱
تاریخ پایان: ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
کارفرما: مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه
مشاور: مهندسین مشاور پل میر
زیر بنای ساخت: ۵۴۰۰۰ مترمربع
مشاهده ویدئو