پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: احداث ۳۰ واحد مسکونی مجتمع آموزشی کلارآباد
محل اجرا: کلارآباد – چالوس
تاریخ شروع: ۱۳۷۸/۰۱/۲۵
تاریخ پایان: ۱۳۸۰/۰۲/۲۹
کارفرما: سازمان بنادر و كشتيرانی
زیر بنای ساخت: ۳۰۰۰ مترمربع