پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: احداث مركز تحقيقات خرما اهواز
محل اجرا: اهواز
تاریخ شروع: ۱۳۷۷/۱۰/۰۱
تاریخ پایان: ۱۳۸۲/۰۹/۱۷
کارفرما: وزارت جهاد كشاورزي
زیر بنای ساخت: ۲۰۰۰ مترمربع