پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: احداث خط لوله از انبار نفت تا اسكله کیش
محل اجرا: جزیره کیش
تاریخ شروع: ۱۳۸۰/۰۹/۲۶
تاریخ پایان: ۱۳۸۳/۰۲/۲۰
کارفرما: شركت ملی پخش فرآورده های نفتی
مشاور: اداره مهندسی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران