پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: احداث ساختمان مدیریتی VIP خارگ
محل اجرا: خارگ
تاریخ شروع: ۱۳۸۲/۰۲/۰۱
تاریخ پایان: ۱۳۸۵/۰۱/۰۶
کارفرما: شركت نفت فلات قاره ايران
مشاور: مهندسین مشاور گلستان
زیر بنای ساخت: ۵۵۰۰ مترمربع