پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: احداث ساختمان اداری شرکت خدمات انفورماتیک
محل اجرا: تهران
تاریخ شروع: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
تاریخ پایان: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
کارفرما: شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی
مشاور: مهندسین مشاور صنعتی ایران
زیر بنای ساخت: ۲۲۰۰۰ مترمربع
مشاهده ویدئو