واحد مدیریت

مسئول دفتر مدیرعامل
خانم محمودی

512

مسئول دفتر رئیس هیئت مدیره
خانم کوهسختی

502

واحد مالی

آقای سلیمی

322

خانم محمدیان

320

خانم پیرزادی

309

خانم بیات

321

آقای خسروآبادی

324

آقای احمدی

319

آقای پاتیمار

310

آقای رضوی

323

واحد اداری

مدیر اداری

338

مسئول دفتر معاونت مالی اداری

300-302

خانم کوه سختی

303

آقای علوی

306

آقای یعقوبی-نگهبانی

100

واحد IT

آقای قنبری

402

آقای مرادی

405

واحد تدارکات و پشتیبانی

آقای قهرمان لویی

317

آقای خدایاری

315

آقای جعفری

327

آقای رئیسی

328

خانم حبیبی

308

خانم عطایی

316

خانم عظیمی

359

مسئول دفتر معاونت تدارکات و پشتیبانی

325

آقای شجاع پرور

326

واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

آقای سلیمی

415

خانم جعفری

431

آقای رحیمی

433

واحد دفتر فنی تأسیسات

آقای فرهودی

422

آقای کرباسی

428

آقای سعادت هاشمی

432

آقای ابراهیمی

403

آقای آذرنیا

417

واحد دفتر فنی ابنیه 

مسئول دفتر معاونت فنی و اجرایی

408-435

آقای  اسدالهی

425

آقای فاضلی

434

آقای بهبودی

420

آقای خلیلی

436

آقای صالحی

404

خانم کیان آرا

401

خانم بهرامی

416