شرکت عمران آذرستان پس از تکمیل عملیات اجرای سازه پروژه ساختمان تجاری -اداری ستاره سرو موفق به برنده شدن در مناقصه مرحله تکمیلی عملیات ساختمانی و تاسیساتی این پروژه نیز گشته است.

از تلاش  کلیه همکارانمان در مرحله اول این پروژه نهایت تشکر و سپاس را داریم.

لطفاً نظر بدهید

نظرات پیشین