بدینوسیله مصیبت وارده را به همکار عزیزمان ، جناب آقای مهندس سعید سلیمی تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات مسئلت داریم.

لطفاً نظر بدهید

نظرات پیشین