شرکت عمران آذرستان

عنوان پروژه : احداث سردرب غربي بندر شهید رجایی

محل اجرا : بندر شهيد رجايي

تاریخ شروع :1382/09/02

تاریخ تحویل :1384/11/26

کارفرما : سازمان بنادر و كشتيراني

مشاور: مهندسین مشاور فراطرح

مساحت ساخت : 5000 مترمربع

مساحت محوطه سازی : 37000 مترمربع