شرکت عمران آذرستان

عنوان پروژه : احداث برج های دوقلوی شهر کرد

محل اجرا : شهرکرد

تاریخ شروع : 1393/02/06

کارفرما : شهرداری شهرکرد

مشاور: مهندسین مشاور سی تک

تعداد طبقات: 27 طبقه

مساحت پروژه : 80000 مترمربع