شرکت عمران آذرستان

عنوان پروژه : لوله كشي فرآورده از اسلكه تا انبار نفت بوشهر

محل اجرا : بوشهر

تاریخ شروع :1380/09/26

تاریخ تحویل : 1381/11/01

کارفرما : شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي