شرکت عمران آذرستان

عنوان پروژه : احداث پاركينگ طبقاتي مپنا

محل اجرا : تهران

تاریخ شروع :1385/12/26

تاریخ تحویل :1387/10/08

کارفرما : شركت مپنا

مشاور: مهندسین مشاور تهران محاسب

مساحت پروژه : 4500 مترمربع