شرکت عمران آذرستان

عنوان پروژه : ساختمان همايشهای بين المللي کیش

محل اجرا : جزیره كيش

تاریخ شروع : 1385/09/07

تاریخ تحویل : 1386/11/07

کارفرما : سازمان منطقه آزاد كيش

مشاور: مهندسین مشاور ایستا گویا

مساحت پروژه: 13000 مترمربع