شرکت عمران آذرستان

عنوان پروژه : احداث   واحدهای اسيد سولفوريك پتروشیمی رازی

محل اجرا : ماهشهر

تاریخ شروع :1374/05/08

تاریخ تحویل :1376/11/11

کارفرما : شرکت پتروشيمي رازي

مساحت پروژه : 2500 مترمربع