شرکت عمران آذرستان

عنوان پروژه : احداث مركز تحقيقات خرما، اهواز

محل اجرا : اهواز

تاریخ شروع :1377/10/01

تاریخ تحویل :1381/06/25

کارفرما : وزارت جهاد كشاورزي

مساحت پروژه : 2000 مترمربع