شرکت عمران آذرستان

عنوان پروژه : عملیات اجرایی کف و دیوارهای جانبی ساختمان رستوران پتروشیمی رازی

محل اجرا : ماهشهر

تاریخ شروع :1374/11/15

تاریخ تحویل :1376/11/11

کارفرما : شرکت پتروشيمي رازي