شرکت عمران آذرستان

عنوان پروژه : احداث ساختمان آزمايشگاه پتروشیمی رازی

محل اجرا : ماهشهر

تاریخ شروع :1375/04/11

تاریخ تحویل :1376/05/14

کارفرما : شرکت پتروشيمي رازي

مساحت پروژه: 3200 مترمربع