شرکت عمران آذرستان

عنوان پروژه : احداث مراکز جامع سلامت

محل اجرا : نیکشهر (قصر قند)، خاش ( نوک آباد)، کرمان (گلباف)، فاریاب، جاسک (لیردف)، میناب (توکهور)

تاریخ شروع : 1396/01/31

کارفرما : شرکت ساختمانی اسکان ایرانیان

مشاور: مهندسین مشاور جودت و همکاران

مساحت پروژه : 7000 مترمربع