شرکت عمران آذرستان

عنوان پروژه : احداث سيستم زهكشي و توسعه انبار نفت زابل

محل اجرا : زابل

تاریخ شروع :1380/11/04

تاریخ تحویل :1382/01/25

کارفرما : شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي

مشاور: اداره مهندسی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران