شرکت عمران آذرستان

عنوان پروژه : احداث 156 واحد مسكوني جم 

محل اجرا : جم - بوشهر

تاریخ شروع :1385/12/16

تاریخ تحویل :1388/07/15

کارفرما : شركت نفت و گاز پارس

مشاور: مهندسین مشاور آتک

مساحت ساخت : 26000 مترمربع

مساحت محوطه سازی : 16000 مترمربع