شرکت عمران آذرستان

عنوان پروژه : احداث تعميرگاه مركزي خارگ

محل اجرا :  جزیره خارگ

تاریخ شروع :1386/03/29

تاریخ تحویل :1387/11/22

کارفرما : شركت نفت فلات قاره ايران

مساحت پروژه : 10000 مترمربع