پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: عملیات اجرایی فاز ۱ مجتمع تجاری هرمزگان
محل اجرا: شیراز
تاریخ شروع: ۱۳۹۴/۰۴/۰۱
تاریخ پایان: ۱۳۹۶/۰۸/۱۳۷
کارفرما: شهرداری شیراز
مشاور: مهندسین مشاور فرداد طرح پارس
زیر بنای ساخت: ۳۴۰۰۰ مترمربع