پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: تکمیل ساختمان همايش بين المللی کیش
محل اجرا: جزیره کیش
تاریخ شروع: ۱۳۸۵/۰۹/۰۷
تاریخ پایان: ۱۳۸۷/۱۱/۰۷
کارفرما: سازمان منطقه آزاد كيش
مشاور: مهندسین مشاور فراطرح
زیر بنای ساخت: ۱۳۰۰۰ مترمربع