پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: عملیات تکمیلی مجتمع اداری تجاری غدیر صادرات
محل اجرا: تهران
تاریخ شروع: ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
تاریخ پایان: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
کارفرما: بانک صادرات ایران
مشاور: مهندسین مشاور وزنا
زیر بنای ساخت: ۲۵۰۰۰ مترمربع