پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: اجرای اسکلت فلزی مجتمع اداری تجاری غدیر صادرات
محل اجرا: تهران
تاریخ شروع: ۱۳۹۳/۰۹/۱۸
تاریخ پایان: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
کارفرما: بانک صادرات ایران
مشاور: مهندسین مشاور وزنا
زیر بنای ساخت: ۲۵۰۰۰ مترمربع