پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: احداث ساختمان آزمايشگاه پتروشیمی رازی
محل اجرا: ماهشهر
تاریخ شروع: ۱۳۷۵/۰۴/۱۱
تاریخ پایان: ۱۳۷۷/۰۸/۳۰
کارفرما: شرکت پتروشیمی رازی