پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: عملیات ساختمانی و تاسیساتی پارک شهرک بعثت ماهشهر
محل اجرا: ماهشهر
تاریخ شروع: ۱۳۷۲/۰۷۰/۲۴
تاریخ پایان: ۱۳۷۵/۰۷/۰۸
کارفرما: شرکت پتروشیمی بندر امام