پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: احداث کانال، جدول و خیابان محوطه انبار ماهشهر
محل اجرا: ماهشهر
تاریخ شروع: ۱۳۷۵/۰۲/۰۴
تاریخ پایان: ۱۳۷۶/۱۱/۲۳
کارفرما: شرکت پتروشیمی رازی