پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: احداث تعميرگاه مركزی بهرگان
محل اجرا: بوشهر – بندر دیلم
تاریخ شروع: ۱۳۸۲/۰۱/۱۶
تاریخ پایان: ۱۳۸۳/۰۴/۲۰
کارفرما: شركت نفت فلات قاره ايران
مشاور: مهندسین مشاور آتی فن
زیر بنای ساخت: ۶۵۰۰ مترمربع
محوطه سازی: ۳۴۰۰ مترمربع