پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: لوله كشی فرآورده از اسلكه تا انبار نفت بوشهر
محل اجرا: بوشهر
تاریخ شروع: ۱۳۸۰/۰۹/۲۶
تاریخ پایان: ۱۳۸۳/۰۲/۲۰
کارفرما: شركت ملی پخش فرآورده های نفتی
مشاور: اداره مهندسی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران