مزایده عمومی شماره ۱/۹۸ دو قطعه زمین با کاربري مسکونی واقع در شهر شیراز
مزایده گزار : شرکت عمران آذرستان دي ماه ۱۳۹۸

متقاضیان می بایست کلیه اسناد و مدارك مزایده را طبق توضیحات مندرج، بصورت خوانا و بدون خط خوردگی تکمیل، امضا (یا اثر انگشت) و بهمراه سایر مدارك به شرح ذیل، درون پاکتها قرار داده و پس از لاك و مهر نمودن پاکتها به صورت جداگانه به دفتر مرکزي شرکت طبق مهلت مقرر تحویل نمایند. بدیهی است عدم رعایت موارد ذیل موجب حذف پیشنهاد متقاضی از روند مزایده گردیده و مسئولیت آن بر عهده متقاضی خواهد بود.
پاکت بزرگ شامل : (برگ پیشنهاد قیمت و تعهدنامه)- (برگ شرایط مزایده
پاکت کوچک شامل : (تصویر کارت ملی : پشت و رو ) – (تصویر شناسنامه ) – چک بانکی ۱ %سپرده
براي اشخاص حقیقی، در صورت وجود یک یا چند شریک، تصویر مدارك شناسایی همه شرکاء داخل پاکت کوچک الزامی است. براي اشخاص حقوقی، تصویر آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی، داخل پاکت کوچک الزامی است. عدم ارائه سپرده شرکت در مزایده و یا عدم برابري آن با ۱ %قیمت پایه، موجب عدم قبول پیشنهاد متقاضی و بازنشدن پاکت در مراسم بازگشایی میگردد. از قراردادن پاکت کوچک درون پاکت بزرگ اکیداً خوداري فرمایید. متقاضی/متقاضیان از زمان درج آگهی در روزنامه حداکثر تا ساعت ۱۳ روز سهشنبه مورخ ۸/۱۱/۹۸ در دفتر مرکزي شرکت مهلت خواهد داشت تا مدارك مذکور را به دفتر شرکت تحویل نماید

Click to rate this post!
[Total: ۰ Average: ۰]