گواهی نامه ها

این شرکت ضمن دریافت لوح های تقدیر متعدد از کارفرمایان خود، در زمینه ایجاد استانداردهای مدیریتی و محیط زیست گواهینامه های زیر را اخذ نموده است: