پروژه های در حال اجرا
عنوان پروژه : محوطه سازي و احداث ساختماهاي پايانه لاله تبريز
محل اجرا : تبريز
تاریخ شروع : ۲۷/۰۴/۱۳۸۹
تاریخ پایان: ۲۵/۱۲/۱۳۹۴
کارفرما : سازمان قطار شهري تبريز
مشاور: مهندسین مشاور ایتسن
مساحت ساخت : ۴۰۰۰۰ مترمربع
مساحت محوطه سازی : ۱۳۰۰۰۰ مترمربع