پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: عملیات تکمیلی اجرای دیوارهای بتنی و سقف ها و اجرای پوشش
ضد حریق اسکلت فلزی پروژه ساختمان اداری – تجاری ستاره سرو
محل اجرا: تهران
تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
تاریخ پایان: ۱۳۹۸/۰۴/۲۷
کارفرما: صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ایماء
زیربنای ساخت: ۲۱۰۰۰ مترمربع