پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: احداث پاركينگ طبقاتی مپنا
محل اجرا: تهران
تاریخ شروع: ۱۳۸۵/۱۲/۲۶
تاریخ پایان: ۱۳۸۷/۱۰/۰۸
کارفرما: شركت مپنا
مشاور: مهندسین مشاور تهران محاسب
زیر بنای ساخت: ۴۵۰۰ مترمربع